Kertomus piraateista
Virallisten asiakirjojen kopioita:

Hyödyllisyysmalli yritettiin mitätöidä

Patenttitoimisto Kolster Oy sai Koffilta toimeksiannon, jotta Avarin hyödyllisyysmallisuoja kumottaisiin. Prh kuitenkin hylkäsi patenttitoimisto Kolster Oy:n vaatimukset ja prosessin seurauksena suojastamme tuli entistäkin vahvempi.

Patenttitoimisto Kolster Oy:n laatima mitättömäksi­julistamis vaatimus

Helsingissä, 7. kesäkuuta 2001

Patentti- ja rekisterihallituksen hyödyllisyysmallijaostolle

Asia: Vaatimus hyödyllisyysmallin rekisteröinnin nro 3657, lk. B 67B 7/06

Haltijat: 1. Insinööritoimisto Jyrkinen; 2. Konetuote Piispanen Oy - julistamiseksi mitättömäksi

Viittaamme hyödyllisyysmallilain 19 §:ään ja vaadimme hyödyllisyysmallirekisteröinnin nro 3657 julistamista kokonaan mitättömäksi. Mitättömäksijulistamis­vaatimuksemme perusteluina esitämme kunnioittavasti seuraavaa.

Patenttivirasto on antanut 16.5.00 päivätyn tutkimusraportin, jonka mukaan rekisteröinnin suojavaatimuksessa 1 määritelty korkinavaaja ei eroa selvästi julkaisujen DE 1960098 ja SE 9704021 mukaisista korkinavaajista.

Toteamme, että julkaisussa DE 1960098 on esitetty korkinavaaja, joka käsittää rungon 1 sekä korkkiin tarttumaan sovitetun tartuntaelimen 5 (kuvioiden 1 ja 2 sekä kuvioiden 3 - 5 suoritusmuodot). Runkoon 1 kuuluu kiinteänä osana levymäinen yli 180 astetta ympyräsektori käytettäväksi ostoskärrypolettina. Itse asiassa julkaisun DE'098 korkinavaaja käsittää kaksi tällaista ympyräsektoria: yksi korkinavaajan molemmissa päissä. Aivan kuten patenttiviraston lausunnossa todetaan, avaajan vääntöosan puoleinen ympyränsektorin muotoinen pää sopii todennäköisesti käytettäväksi polettina. Katsomme, että myös vastakkainen pää voi toimia polettina, koska poletin suuruuden ei tarvitse välttämättä vastata tietyn kolikon suuruutta. Tarkoittaahan termi "poletti" yleisemmin kolikkoa muistuttavaa merkkiä tai laattaa, jota voi käyttää maksuna tai lippuna tietyn etuuden saamiseksi. Tällainen yleinen merkitys kyseisellä termillä on otsikoidussa keksinnössä ja keksintö "toimii" sen mukaisesti.

Sanotun johdosta suojavaatimuksen 1 mukainen korkinavaaja on pidettävä täysin tunnettuna. Julkaisun DE '098 mukainen avaajaa on avaaja- ja polettitoiminnon kannalta jopa monipuolisempi kuin hyödyllisyysmallirekisteröinnin, koska ensimainittu esittää avaajaa sekä kierre- että kruunukorkkia varten ja avaajan molempia päitä voidaan käyttää polettina.

Rekisteröinnin suojavaatimuksessa 2 esitetyt piirteet ovat myös täysin tunnettuja, koska julkaisun DE'098 mukainen avaaja käsittää ympyräsektorin/ympärisektoreiden halkaisijaa kapeamman uuman, jolla poletti / poletit ( pää / päät ) yhdistyvät runkoon, ks. kuvio 2 ja 3.

Rekisteröinnin suojavaatimuksessa 3 esitetty piirre ilmenee kuviosta 3, jossa on kuvattu kruunukorkin avaamiseen soveltuva kita 9. Näin ollen myöskään suojavaatimus 3 ei sisällä mitään uutta. Tässä yhteydessä toteamme, ettei kidan muuttamiseen kruunukorkkikidasta kierrekorkkikitaan tai päinvastoin voi liittyä mitään keksinnöllistä toimintaa. Julkaisussa DE'098 kummatkin kitavaihtoehdot on esitetty.

Rekisteröinnin suojavaatimuksessa 4 on määritelty kuusikulmion muotoinen kolo 9. Mielestämme tähän suoritusmuotoon ei sisälly keksinnöllistä toimintaa. Perustelemme näkemystämme sillä, että mitä erilaisimmat monitoimityökalut ovat tunnettuja, ja olisi outoa, jos tällaiset erilaiset yhdistelmät voitaisiin aina katsoa poikkeavan toisistaan selvästi ja olisi kaikki suojattavissa hyödyllisyysmallilla. Tässä yhteydessä toteamme myös, että kuusikulmion muotoinen kolo, jolla voidaan avata muttereita, ei liity korkkien avaamiseen tai polettikäyttöön ja on näistä toiminnoista erillinen.

Julkaisun DE'098 avaaja käsittää tasaisen pinnan, jota selvästikin voidaan käyttää mainospintana kuvien ja/tai tekstin. Tässä yhteydessä toteamme, että mainostekstien yms. liittäminen korkinavaajaan on yleisesti hyvin tunnettua, joten myöskään suojavaatimus 5 ei määrittele mitään uutta tai tekniikan tasosta poikkeavaa.

Edellä olevan johdosta katsomme, että rekisteröinnin 3657 suojavaatimuksissa 1 - 5 esitetty rakenne ei täytä hyödyllisyysmallilain 2 § 1. momentissa määriteltyä vaatimusta ja vaadimme, että patentti- ja rekisterihallitus julistaa otsikoidun rekisteröinnin kokonaisuudessaan mitättömäksi.

Tulemme toimittamaan valtakirjan ensitilassa.

Helsingissä 7. kesäkuuta 2001
Oy Sinebrychoff Ab
kautta
KOLSTER Oy AB

 

Hyödyllisyysmalli oli mielestämme pätevä

EPO:sta tuli myönteinen välipäätös

Oma näkemyksemme patenttitoimisto Kolster Oy:n kirjelmästä:

1. Saksalainen hakemus muistuttaa Avaria. Siinä ei kuitenkaan esitetä polettiominaisuutta. Hakemus on peräisin vuodelta 1969, jolloin ostoskärreissä ei juurikaan poletteja käytetty. Avarin teollisoikeudellinen suoja koskee nimenomaan poletti-korkinavaajaa.

2. Ruotsalainen hakemus puolestaan on jätetty salaisena ja se on rauennut sen jälkeen, kun Avarin suojahakemus jätettiin. Ruotsissa salaisena jätetty ja rauennut hakemus ei vaikuta yhtään mitään Avariin, jonka suomalainen hyödyllisyysmallisuoja oli voimassa.

3. Patenttitoimisto Kolster väittää kirjelmässään, että "...poletin suuruuden ei tarvitse välttämättä vastata tietyn kolikon suuruutta..."

Sopii kokeilla 5 sentin kolikolla! Ja jos koko ei ole tärkeä, niin miksi Keskon kauppias ja Koff teettivät piraatteja, jotka ovat 1:1 kopioita Avarista?

Jotta asia olisi ehdottoman selvä, pyysimme Prh:ta täsmentämään suojaamme siten, että se korostetusti kohdentuu lanttikokoisten polettien käyttöön ja siten karsimme siitä pois omalta kannaltamme tarpeettomat muut polettikoot. Täsmennys ei vaikuta millään lailla Keskon ja Koffin toiminnan lainmukaisuuteen.

Muutos oli itse asiaa ajatellen saivartelua, mutta - Koffin toimet huomioiden - perusteltua.

5. Euroopan patenttivirastosta saimme kansainväliseen hakemukseemme myönteisen välipäätöksen. Myös sen mukaan keksintömme on uusi ja siksi saamamme hyödyllisyysmallisuoja pätevä.

 

Patenttitoimisto Papula Oy:n laatima vastine

Patentti- ja rekisterihallitukselle

Hyödyllisyysmalli nro 3657, luokka B67B 7/06, haltijat: Insinööritoimisto Jyrkinen ja Konetuote Piispanen Oy

Viitaten 13.6. 2001 päivättyyn lähetteeseen haltijalle mitättömäksijulistamis­vaatimuksen johdosta ohessa lähetetään täsmennetty suojavaatimus 1 ja pyydämme, että rekisteröinti pidetään voimassa muutetussa muodossa. Yksityiskohtaisina perusteluina esitämme seuraavaa.

Vaatimusta 1 on tarkennettu ja täsmennetty selityksen sivun 1 rivien 28 ja 29 sekä sivun 2 rivin 22 perusteella, jotta tarkemmin käy ilmi se selvä ero, mikä on tunnetun tekniikan ja rekisteröinnin mukaisen korkinavaajan välillä.

PATENTTIVIRASTON TUTKIMUSRAPORTTI

Viraston asian johdosta antamassa lausunnossa todetaan selvästi se totuus, että kyseinen KEKSINTÖ ON UUSI. Missään julkaisussa ei mainita eikä edes ehdoteta tai vihjata siihen suuntaan, että siitä voitaisiin vetää johtopäätöksiä keksinnön mukaiseen rakenteeseen. Mainittakoon, että raportissa esitetty ruotsalainen julkaisu oli salainen ko hyödyllisyysmallin hakemispäivänä.

Viraston antamassa lausunnossa on kuitenkin ilmeisesti asiantuntemattomuudesta johtuva olennainen virhe. Satunnaisesti otettu pyöreämuotoinen ja levymäinen kappale ei todennäköisesti sovi käytettäväksi polettina. Poletti-idea ei esimerkiksi ostoskärryissä toimisi, jos lähes mikä tahansa pyöreä levy toimisi polettina, jolloin polettilukkoihin työnnettäisiin kaikkea mahdollista tavaraa ja ostoskärryt jätettäisiin palauttamatta niille varattuihin paikkoihin.

Tämän vuoksi poleteilla on erittäin tarkat mittavaatimukset eli ne vastaavat kooltaan lähes tarkasti kolikoita, mikäli kyseiset lukot toimivat sekä poletilla että kolikolla. Täten todellisuudessa erittäin suurella todennäköisyydellä saksalaisen julkaisun mukainen pyöreämuotoinen levy ei sopisi käytettäväksi polettina, mihin käyttötarkoitukseen sitä ei ole suunniteltukaan ja mistä käyttötarkoituksesta kyseisessä julkaisussa ei ole mitään mainintaa.

MITÄTTÖMÄKSI­JULISTAMISVAATIMUS

Mitättömäksi­julistamisvaatimuksessa viitataan saksalaiseen patenttijulkaisuun ja esitetään, että siinä esitettyyn korkinavaajaan kuuluu ostoskärrypolettina käytettävä levymäinen ympyräsektori. Tahallaan vaiko vahingossa mutta tämä on selvä valhe. Missäänpäin julkaisua ei mainita eikä edes vihjata ostoskärrypoletin tai muun rahakkeen käytöstä. Tämän on myös virasto lausunnossaan todennut. Täten kiistatta keksintö on uusi. On täysin uusi idea yhdistää korkinavaaja ja poletti keksinnön mukaisella tavalla.

Edelleen vaatimuksessa esitetään virheellisesti 'sopii todennäköisesti käytettäväksi polettina'. Kuten edellä jo esitimme, on todennäköisyys vastakkainen eli satunnaisesti valittu pyöreämuotoinen kappale ei käytännöllisesti katsoen koskaan ole sopivan kokoinen tiettyyn polettilukkoon.

Vaatimuksessa on merkillisesti vedetty johtopäätös, että suojavaatimuksen 1 mukainen korkinavaaja on pidettävä täysin tunnettuna, vaikka suojavaatimuksen 1 mukaisesta tuotteesta ei ole minkäänlaista mainintaa kyseisessä saksalaisessa julkaisussa.

UUTUUS JA KEKSINNÖLLISYYS

Suojavaatimuksen 1 tunnusmerkkiosan mukaisesti 'runkoon olennaisesti kiinteänä osana kuuluu levymäinen ja kolikon muotoinen ja kokoinen yli 180':n ympyräsektori käytettäväksi ostoskärrypolettina'.

Toisin sanoen keksintönä on tietyn kohteen keksinnöllinen kolmiulotteisuus eli muotoon, kokoon ja käyttöön liittyvä yhdistelmä, joka kokonaisuutena muodostaa uuden idean. Keksinnön mukaiselta korkinavaajan osalta vaaditaan tiettyä muotoa ja tiettyä kokoa, jolloin täyttyvät ne edellytykset, että sitä voidaan käyttää ostoskärrypolettina. Missään aiemmin tätä ideaa ei ole oivallettu eikä käytetty, ei edes mainittu.

Idean omaperäisyyttä ja uutuutta todistaa myös sen saavuttama kaupallinen menestys. Vähäisin markkinointitoimin tuotetta on myyty pelkästään Suomessa jo yli 0,5 miljoonaa kappaletta. Myös maailman suurimpiin ostoskärryvalmistajiin kuuluville kahdelle yhtiölle, ranskalainen CADDIE ja saksalainen WANZL, on tuotteita toimitettu tuhansia kappaleita. Myös näille molemmille poletti-avaimenperä on ollut uusi ja mielenkiintoinen idea ja kiinnostus asiaan sen mukainen.

Idean oivallisuutta kuvaa myös se, että mitättömäksijulistamis­vaatimuksen tekijäkin ymmärsi asian erinomaisuuden ja ryhtyi sitä identtisesti kopioimaan heti hyödyllisyysmallin haltijoiden esittely-yhteydenoton jälkeen. Tämä täysin identtinen kopiointi osoittaa paitsi keksinnön oivallisuutta, myös sen, että vaatimuksen tekijäkin on itse todennut tarkkamittaisuuden tärkeyden.

Edellä esitettyyn viitaten on kiistatonta, että suojavaatimuksessa 1 esitetty korkinavaaja on uusi. Samoin se selvästi eroaa tunnetusta tekniikasta, koska aiemmin ei ole ollut tunnettua edes koko perusidea eli korkinavaajan ja poletin yhdistäminen ja nyt ne on yhdistetty tietyllä ja tarkoin määritellyllä tavalla. Täten, koska asiassa ei ole esitetty mitään relevantteja mitätöintiperusteita. Pyydämme. että rekisteröinti pidetään voimassa muutetussa muodossa.

Helsingissä 10. Syyskuuta 2001
Kunnioittaen

Insinööritoimisto Jyrkinen ja Konetuote Piispanen Oy

Asiamies:
PAPULA OY
Timo Helino

SUOJAVAATIMUKSET

1. Korkinavaaja, johon kuuluu runko (1) sekä korkkiin tarttumaan sovitettu tartuntaelin (2), t u n n e t t u siitä. että runkoon (1) olennaisesti kiinteänä osana kuuluu levymäinen ja kolikon muotoinen ja kokoinen yli 180 asteen ympyräsektori käytettäväksi ostoskärrypolettina (3).

2. Suojavaatimuksen 1 mukainen korkinavaaja, t u n n e t t u siitä,, että ostoskärrypolettiin kuuluu ympyräsektorin (3) halkaisijaa kapeampi uuma (4), jolla poletti yhdistyy runkoon (1).

3. Suojavaatimuksen 1 tai 2 mukainen korkinavaaja, t u n n e t t u siitä. että tartuntaelin on sovitettu kruunukorkinavaamiseen.

4. Suojavaatimuksen 1 tai 2 mukainen korkinavaaja, t u n n e t t u siitä, että poletin kärkeen kuuluu kahdelta sivulta avonaisen tasasivuisen kuusikulmion muotoinen kolo (9).

5. Jonkin suojavaatimuksista 1-4 mukainen korkinavaaja, t u n n e t t u siitä, että avaajaan kuuluu tasainen mainospinta kuvien ja/tai tekstin liittämiseksi korkinavaajaan.

 

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

PÄÄTÖS
Rekisteröity hyödyllisyysmalli
mitätöity osittain
08.11.2001
Papula Oy
Fredrikinkatu 61 A
00100 Helsinki

Hyödyllisyysmalli nro: 3657
Luokka: B67B 7/06
Haltija: 1. Insinööritoimisto Jyrkinen
2. Konetuote Piispanen Oy
Asiamies: Papula Oy
Asiamiehen viite: 10568UH

Mitättömäksijulistamis-
vaatimuksen tekijä: Oy Sinebrychoff Ab
Asiamies: Kolster Oy Ab
Asiamiehen viite: OP0005FI/Roitto/gr

Rekisteröityä hakemusta vastaan on tehty mitättömäksijulistamis­vaatimus 07.06.2001 (Oy Sinebrychoff Ab). Siinä on viitattu Kolster Oy Ab:n 01.03.2000 virastolla pyytämästä, käsiteltävänä olevaa hyödyllisyysmallia koskevasta uutuustutkimuksesta annettuun lausuntoon. Lausunto on annettu 16.05.2000. Hyödyllisyysmallin haltija on mitättömäksijulistamis­vaatimukseen antanut vastineensa 11.09.2001 ja samalla uudet suojavaatimukset, joissa vaatimusta 1 on täsmennetty aiempiin vaatimuksiin verrattuna.

Tehdyn uutuustutkimuksen lausunnossa on viitattu 03.06.1971 julkaistuun DE-hakemusjulkaisuun 1960098 (B67B 7/00) ja SE-hakemukseen 9704021 (B67B 7/16), joka on tullut julkiseksi 01.05.1999, joten se on liian uusi käsiteltävänä olevaan hyödyllisyysmalliin nähden (hakemus tehty 17.06.1998).

Julkaisusta DE 1960098 on tunnettu kierrekorkin avaaja, johon on yhdistetty myös kruunukorkinavaaja (Fig. 3). Kuvioista 2 ja 3 ilmenee, että avaajan muodostaa levymäinen kappale, joka on päistään pyöristetty yli 180 asteen kokoiselta alueelta (Fig. 2, kumpikin pää) ja välille jäävä alue on tehty kapeammaksi (uuma) kuin kummankaan ympyräkaaren halkaisija.

Uusittuun suojavaatimukseen 1 tehdyn lisäyksen "kolikon muotoinen ja kokoinen" jälkeen voidaan vaatimusta pitää täsmällisellä. Julkaisussa DE 1960098 ei ole mainittu avaimen käyttöä polettina tai sen pyöristettyjen päiden kokoa kolikon suuruiseksi.

Uudessa suojavaatimuksessa 1 määritelty keksintö on uusi ja eroaa selvästi aiemmin tunnetusta tekniikasta, joten uudet suojavaatimukset voidaan hyväksyä.

Edellä esitetyn perusteella hyödyllisyysmallin rekisteröinti julistetaan osittain mitättömäksi (HmL 21 § 1 mom) ja rekisteröidään uusien suojavaatimusten mukainen hyödyllisyysmalli.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet tutkija-insinöörit Kalevi Rojo ja Ossi Mujunen sekä jaostopäällikkö Satu Vasenius.

Jaostopäällikkö Satu Vasenius . . . . . Tutkijainsinööri Ossi Mujunen

Seuraava sivu:
Nyt törmäsimme viranomaisiin, kun kaksi syyttäjää jätti syytteen nostamatta: